• driversdays

  Jaarvrijwaring DriversDays

  Privacy Statement van toepassing

  Jaar vrijwaring 2024

  Vrijwaring voor alle evenementen van DriversDays in 2024

  • Regels en veiligheid Geluid: Er gelden strikte geluidsnormen op het circuit. Per auto is maximaal 95 dB toegestaan. Mocht uw auto teveel geluid maken volgens de circuit directie, dan wordt u van de baan gehaald. Wij zullen zelf preventief het geluid van auto’s controleren, om problemen met de circuit directie te voorkomen. Startnummers etc.: Iedere deelnemende auto dient te zijn voorzien van startnummers. De startnummers kunt u ophalen bij de inschrijftafel. U vult nu de vrijwaring in voor alle activiteiten die door DriversDays worden georganiseerd in 2024. Op de dag zelf zet u nogmaals een handtekening om uw aanwezigheid te bevestigen. Ingeval van meerdere bestuurders voor 1 auto dient iedere bestuurder een vrijwaring in te vullen. De startnummers dienen op de auto bevestigd te zijn voor u met de auto de baan op gaat. Briefing: Deze wordt schriftelijk verstrekt of mondeling op de dag zelf gegeven. Ingeval van een mondelinge briefing is iedere deelnem(st)er verplicht deze briefing bij te wonen. De plaats van de briefing wordt u tijdig kenbaar gemaakt door de organisatie. Na de briefing worden de (eventuele) transponders uitgedeeld, na overhandiging van het transponderbriefje. Sessies (indien er in sessies gereden wordt): Veiligheid: • Heb respect voor elkaar en voor elkaars materiaal. • Volg de rijders briefing indien wordt gegeven of lees de schriftelijke briefing vooraf. Volg aanwijzingen van de organisatie op. Houd je aan de regels en respecteer de vlagsignalen. • Iedere rijder dient een rijbewijs of racelicentie te hebben. • Het dragen van een helm is verplicht, doe je veiligheidsgordels om en houdt ramen gesloten. Zorg ook voor degelijke kleding. Het beste is natuurlijk een raceoverall. Heeft u die niet, zorg dan voor katoenen kleding met lange mouwen. Geen polyester of andere kunststof kleding dragen. • De rijbaan in de pitstraat dient VRIJ te blijven (voor hulpverleningsvoertuigen) Vlaggen en codes: • Zwart wit geblokte vlag- Finish vlag. De sessie is afgelopen. Snelheid minderen, haal niet meer in en rij langzaam verder tot u wordt opgevangen op het punt waar u de baan af gaat. • Gele vlag- Er is iets gebeurd. U moet direct snelheid verminderen en mag absoluut niet meer inhalen. Na een groene vlag kunt u weer snelheid maken. Wees op alles voorbereid. • Witte vlag- Er is een langzaam rijdend voertuig op de baan. Direct snelheid minderen, niet inhalen, tot u het langzaam rijdende voertuig voorzichtig hebt ingehaald. Wees voorbereid op alles. • Rode vlag- De sessie is stilgelegd. U moet direct snelheid verminderen en mag absoluut niet meer inhalen. Rijdt u langzaam door tot u wordt opgevangen. Wees op alles voorbereid. Rij in ieder geval zodanig verder, dat u geen eventuele hulpdiensten blokkeert. Er kan een herstart volgen, wacht verdere instructies af in de pitstraat. • Rood/geel gestreepte vlag- Olie of andere gladheid op de baan, waardoor gevaar kan ontstaan. Slipgevaar, wees bedacht op onverwachte situaties. • Zwarte vlag- U bent uit de sessie genomen, minder snelheid en maak de ronde af. Stoppen bij de wedstrijdleiding en vragen wat er aan de hand is of wat er verder moet gebeuren. De zwarte vlag wordt bijna altijd gegeven in combinatie met een bord met het nummer van de betreffende rijder. • Groene vlag- Wordt gegeven als teken dat een eerdere waarschuwing voor gevaar (bijvoorbeeld bij bewogen geel in twee voorgaande ronden, een langdurig uitgehangen olievlag o.i.d.) niet meer van kracht is. De groene vlag geeft aan dat er weer een veilige situatie is, pas daarna mag u weer snelheid maken. • Blauwe vlag- er bevindt zich een snellere deelnem(st)er achter u. Houdt er rekening mee dat deze u gaat passeren. Inhalen: • Als u een langzamere deelnem(st)er nadert; de auto voor u heeft altijd voorrang. Haal nooit in, tenzij u zeker weet dat dit zonder gevaar kan. • Als u ingehaald wordt door een snellere deelnem(st)er; geef de ander dan de mogelijkheid om te passeren, maar doe vooral geen onverwachte dingen. De snellere deelnem(st)er zal u inhalen waar het veilig kan. Algemeen: • Dit is een club/training dag, géén wedstrijd. • Gevaarlijk rijgedrag heeft uitsluiting van het verdere evenement tot gevolg, zonder restitutie van deelnamegeld. • Cabrio’s zijn onder voorwaarden toegestaan op het circuit, overleg hierover met de organisatie. • Pitboxen kunnen gehuurd worden. • Alleen deelnemende auto’s (met startnummer) mogen zich in de pitstraat bevinden. ’s morgens is er de mogelijkheid om spullen te lossen in de pitstraat, auto’s/busjes e.d. dienen daarna achter de pits geparkeerd te worden. Vrijwaringclausule en ondertekening: Ondergetekende, deelnem(st)er aan DriversDays evenementen, verklaart dat hij/zij zich bewust is van het feit dat deelname aan genoemde evenementen zowel voor hem/haar als voor derden, risico’s voor schade/letselschade/zaakschade en gevolgschade daar onder begrepen inhoudt. Dat zij zelf aansprakelijk is voor schade van meerijders met ondergetekende en nimmer de organisatie van dit evenement. Indien blijkt dat u frauduleus heeft gehandeld bent u altijd voor alle gevolgschade die hier uit voortvloeit aansprakelijk. De deelnem(st)er verklaart kennis te hebben genomen van de op dit formulier gestelde vragen en deze te begrijpen. Een kopie van deze regels wordt elektronisch verstrekt aan de deelnem(st)er in de bevestiging van de inzending. De deelnem(st)er neemt deze risico’s nadrukkelijk voor zijn/haar rekening. DriversDays, haar bestuur en andere door hun aangewezen personen (officials en medewerkers), hierna te noemen de Organisatie, en het circuit aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnem(st)er in verband met dit evenement lijdt. De deelnem(st)er verklaart dat hij/zij noch de Organisatie, nog het circuit en /of hun officials en medewerkers, noch de hierboven genoemde rechtspersonen en personen, aansprakelijk zal stellen of houden voor enige door hem/haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen. De deelnem(st)er verklaart zeker te weten dat de eigenaar van de auto waarmee wordt deelgenomen akkoord is met de deelname van de auto aan dit evenement en zich bewust is van alle risico’s die hieruit kunnen voortvloeien. Dit houdt tevens in dat je andere rijders nooit voor schade aansprakelijk kan stellen. Deelnem(st)er neemt volledige verantwoordelijkheid voor enigerlei schade door hem toegebracht aan het circuit of opstallen daaraan. Ook verklaart de deelnem(st)er dat uitsluitend hij/zij zelf de auto zal besturen en indien niet, hij/zij alle risico’s van een eventuele andere bestuurder aanvaardt als de zijne, alsmede dat de auto voldoet aan de voor dit evenement geldende geluidsnormen. Onder deze vrijwaring vallen alle evenementgebeurtenissen tijdens dit evenement. Door wettelijke eisen is het circuit gehouden om de geluidsoverlast te meten. Publicaties: Middels het plaatsen van mijn handtekening geef ik toestemming voor gebruik van (bewegend) beeld materiaal eventueel inclusief geluidsopnamen die gemaakt worden tijdens DriversDays evenementen. Deze opnames kunnen door DriversDays ook in combinatie met mijn auto, beeltenis en naam gebruikt worden in uitingen. De uitingen zullen met name gebruikt worden in de social media kanalen van DriversDays en de DriversDays website, echter het kan ook voorkomen dat de beelden worden gebruikt voor commerciële schriftelijke en beeld media. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met de gegevens en het materiaal. Beelden van onregelmatigheden/crashes mogen nooit gedeeld worden zonder uitdrukkelijke toestemming van DriversDays. Door ondertekening van dit document verklaart de ondertekenaar (hij/zij) kennis te hebben genomen van de inhoud en daarmee in te stemmen.
  • Vul hier je geboortedatum in.
   DD slash MM slash JJJJ
  • Vul de plaats in waar je geboren bent.
  • Vermeld hier je eventueel eigen Startnummer welke op de auto zit.
  • Laad hier een foto op van je gezicht ten behoeve van je pasje
   Toegestane bestandstypen: jpg, png, jpeg, Max. bestandsgrootte: 250 MB.
  • Middels het plaatsen van mijn handtekening ga ik akkoord met al het voornoemde en verklaar alles naar waarheid ingevuld te hebben. Tevens ga ik akkoord met de bijbehorende kosten van €5,-- voor deze jaarvrijwaring.